Knjižnica

Šola ima knjižnico, ki je namenjena učencem in vsem zaposlenim na Osnovni šoli Naklo. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižnica deluje na centralni šoli ter na podružnicah Duplje in Podbrezje.

Na centralni šoli je knjižničarka Tadeja Česen Šink. Na podružnični šoli Duplje bo gradivo izposojala učiteljica Darinka Oblak, na podružnični šoli Podbrezje pa učiteljici Staša Sivec in Lara Poljanšek.

Naročanje in obdelava gradiva delujeta centralizirano, izposoja pa po prilagojenem urniku na vseh treh lokacijah. V knjižnici poskrbimo, da je v knjižnični katalog vneseno tudi vse gradivo obeh enot vrtca. Za vse segmente bibliotekarskega dela se delno uporablja knjižnični program KIG, delno pa enotni knjižnično-informacijski sistem COBISS. Ker vse gradivo še ni preneseno v sistem COBISS, kar nam nalaga decembra 2015 sprejet Zakon o knjižničarstvu, bo prednostna naloga tega šolskega leta, čimprejšnji vnos vsega preostalega gradiva v omenjeni sistem.

V knjižnici bomo poleg glavnih nalog, kot so vodenje knjižnice, hranjenje gradiva, posredovanje informacij, skrb za bralno in informacijsko pismenost, poskrbeli tudi za ostale dejavnosti: priprava tematskih razstav, sodelovanje v projektih (Rastem s knjigo za sedmošolce-državni, Moja naj knjiga-šolski), vključevanje v dneve dejavnosti na šoli, predvsem v obliki izvajanja pouka knjižnično informacijskega znanja in skrb za spodbujanje branja (Vikend izposoja, Priporoči knjigo). Kot knjižnica bomo sodelovali tudi z ostalimi šolskimi knjižnicami v nekdanji kranjski občini v okviru medobčinskega aktiva.

Knjižničarka bom v sodelovanju z učitelji izvajala ure knjižnično informacijskega znanja. KIZ je oblika medpredmetne povezave, ki jo izvajata učitelj predmeta in knjižničar skupaj. V prvem triletju se učenci navajajo na izposojo gradiva, poslušajo pravljice, v drugem triletju sledi seznanitev s poučno literaturo in iskanje informacij. V tretjem triletju se učenci seznanijo s samostojnim učenjem s pomočjo informacijskih virov, z oblikovanjem plakatov in seminarskih nalog ter iskanjem po bazah podatkov.

 

Bralna značka in domače branje

Koordinatorica Prešernove bralne značke je učiteljica Maja Bajd. Učenci razredne stopnje vsebino knjig predstavijo svojim učiteljicam-razredničarkam, učenci predmetne stopnje pa učiteljici Maji Bajd. Učenci berejo knjige po lastnem izboru, ki so primerne njihovi starostni stopnji.

Učenci berejo tudi knjige za domače branje, in sicer od 3. razreda dalje. Knjige za domače branje za učence od 3. do 5. razreda so v knjižnici na posebnih policah, učenci predmetne stopnje pa knjige izberejo v dogovoru z učiteljicami slovenščine s seznamov, objavljenih v knjižnici in na spletni strani šole.

klikni za PRIPOROČILNI SEZNAM KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO

IZPOSOJA ZA UČENCE

Šolska knjižnica deluje tako, da upoštevamo higienske ukrepe za preprečevanje širjenja virusa covid-19, zato so oblikovani urniki izposoje za posamezne razrede oz. oddelke.

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej:

 • V knjižnico vstopajo le zdravi uporabniki.
 • Vstopajo posamično.
 • V knjižnici je potrebna uporaba mask.
 • Ob vstopu si razkužijo roke.

Vračanje gradiva

 • Gradivo se vrača knjižničarki, da označi vračilo.
 • Gradivo se dezinficira z UV lučko, zato karantena ni potrebna.

Izposoja gradiva:

 • Gradivo je za učence od 4. do 9. razreda prosto dostopno, vendar se izogibajte pretiranemu brskanju po policah in listanju knjig.
 • Za učence od 1. do 3. razreda bo izbor knjig za izposojo pripravljen na mizah.

URNIK IZPOSOJE – centralna šola Naklo

Ura Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
Predura 8.razred / 9. razred 8. razred 7. razded
1. / / / / /
2. 3.a / / / /
3. 3.b 2.b 2.a / 1.a, 1.b
glavni odmor 4a 5.a 4.b 5.b /
4. / / / / /
5. 6.a / 7. razred 6.c /
6. 6. razred / / 6.b 9. razred

Knjige lahko naročite tudi po e-pošti: tadeja.cesen@os-naklo.si, prevzamete jih v času izposoje za posamezni oddelek oz. razred.

URNIK IZPOSOJE – PŠ Duplje

 1. razred – petek, 12.10 – 12.30
 2. razred – petek, 7.50 – 8.10
 3. razred – ponedeljek, 13.00 – 13.20
 4. razred – sreda, 7.50 – 8.10
 5. razred – sreda, 13.00 – 13.20

URNIK IZPOSOJE – PŠ Podbrezje

 • za 1. razred ob petkih 12.05–12.30
 • za 2. razred ob petkih 12.05–12.30
 • za 3. razred ob četrtkih 12.55–13.20
 • za 4. razred ob petkih 12.55–13.15
 • za 5. razred ob ponedeljkih 12.55–13.15

UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad omogoča brezplačno izposojo učbenikov vsem učencem OŠ Naklo. Izbor učbenikov za naslednje šolsko leto v mesecu aprilu pripravijo strokovni aktivi učiteljev. Veljaven seznam izbranih učbenikov, delovnih zvezkov ter šolskih potrebščin šola objavi v začetku junija na spletni strani in tako obvesti starše in učence ter tudi knjigarne v Kranju in okolici.

Učenci se na brezplačno izposojo učbenikov prijavijo tako, da izpolnijo soglasje za izposojo, ki velja za vsa leta šolanja oz. do preklica. Učbenike prejmejo v začetku novega šolskega leta. Ob koncu pouka morajo učbenike vrniti. Učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, izpolnijo preklic soglasja o izposoji. Obe soglasji sta objavljeni na spletni strani šole. Ob koncu šolskega leta je vsak učenec, ki vrne poškodovan ali uničen učbenik oz. ga ne vrne, dolžan po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov poravnati odškodnino. Odškodnina se zaračuna na položnici za mesec junij.

Starši učencev prvega triletja kupijo le šolske potrebščine, saj delovne zvezke zanje kupi šola (nakup financira MIZŠ). Starši učencev od 4. do 9. razreda pa delovne zvezke kupijo sami.

Upravljavka učbeniškega sklada je knjižničarka Tadeja Česen Šink.

 

MLADINSKI TISK

Šola omogoča učencem, da se naročijo na mladinski tisk. Poverjenica za mladinski tisk na matični šoli je knjižničarka Tadeja Česen Šink, na podružnični šoli Duplje je poverjenica učiteljica Mihela Križaj Trebušak, na podružnični šoli Podbrezje pa učiteljica Staša Sivec.

KNJIŽNIČNI RED

Naloži KNJIŽNIČNI RED knjižnice Osnovne šole Naklo

Dostopnost