Knjižnica

Šola ima knjižnico, ki je namenjena učencem in vsem zaposlenim na Osnovni šoli Naklo. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižnica deluje na centralni šoli ter na podružnicah Duplje in Podbrezje.

Na centralni šoli je knjižničarka Tadeja Česen Šink. Na podružnični šoli Duplje bo gradivo izposojala učiteljica Darinka Oblak, na podružnični šoli Podbrezje pa učiteljici Staša Sivec in Lara Poljanšek.

Naročanje in obdelava gradiva delujeta centralizirano, izposoja pa po prilagojenem urniku na vseh treh lokacijah. V knjižnici poskrbimo, da je v knjižnični katalog vneseno tudi vse gradivo obeh enot vrtca. Za vse segmente bibliotekarskega dela se delno uporablja knjižnični program KIG, delno pa enotni knjižnično-informacijski sistem COBISS. Ker vse gradivo še ni preneseno v sistem COBISS, kar nam nalaga decembra 2015 sprejet Zakon o knjižničarstvu, bo prednostna naloga tega šolskega leta, čimprejšnji vnos vsega preostalega gradiva v omenjeni sistem.

V knjižnici bomo poleg glavnih nalog, kot so vodenje knjižnice, hranjenje gradiva, posredovanje informacij, skrb za bralno in informacijsko pismenost, poskrbeli tudi za ostale dejavnosti: priprava tematskih razstav, sodelovanje v projektih (Rastem s knjigo za sedmošolce-državni, Moja naj knjiga-šolski), vključevanje v dneve dejavnosti na šoli, predvsem v obliki izvajanja pouka knjižnično informacijskega znanja in skrb za spodbujanje branja (Vikend izposoja, Priporoči knjigo). Kot knjižnica bomo sodelovali tudi z ostalimi šolskimi knjižnicami v nekdanji kranjski občini v okviru medobčinskega aktiva.

Knjižničarka bom v sodelovanju z učitelji izvajala ure knjižnično informacijskega znanja. KIZ je oblika medpredmetne povezave, ki jo izvajata učitelj predmeta in knjižničar skupaj. V prvem triletju se učenci navajajo na izposojo gradiva, poslušajo pravljice, v drugem triletju sledi seznanitev s poučno literaturo in iskanje informacij. V tretjem triletju se učenci seznanijo s samostojnim učenjem s pomočjo informacijskih virov, z oblikovanjem plakatov in seminarskih nalog ter iskanjem po bazah podatkov.

 

Bralna značka in domače branje

Koordinatorica Prešernove bralne značke je učiteljica Maja Bajd. Učenci razredne stopnje vsebino knjig predstavijo svojim učiteljicam-razredničarkam, učenci predmetne stopnje pa učiteljici Maji Bajd. Učenci berejo knjige po lastnem izboru, ki so primerne njihovi starostni stopnji.

Učenci berejo tudi knjige za domače branje, in sicer od 3. razreda dalje. Knjige za domače branje za učence od 3. do 5. razreda so v knjižnici na posebnih policah, učenci predmetne stopnje pa knjige izberejo v dogovoru z učiteljicami slovenščine s seznamov, objavljenih v knjižnici in na spletni strani šole.

klikni za PRIPOROČILNI SEZNAM KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO

IZPOSOJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI – od maja 2022 dalje

Glede na to, da ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni Covid-19 v šolskih knjižnicah ne zapovedujejo več izposoje v mehurčkih, od sredine marca glede urnika izposoje v naši knjižnici veljajo naslednje spremembe: (še vedno upoštevamo ukrepe glede razkuževanja, zračenja in ohranjana osebne razdalje)

 • Za prvošolce ostaja urnik nespremenjen, ker pridejo v knjižnico vsak petek skupaj z učiteljicami.
 • Za učence razredne stopnje (2. do 5. razred) načeloma ohranjamo dosedanji urnik izposoje, poleg tega pa učenci lahko v knjižnico pridejo tudi vsak dan pred poukom, ob torkih in četrtkih po pouku.
 • Za učence predmetne stopnje (6. do 9. razred) je izposoja po novem vsak dan pred poukom, ob torkih in četrtkih tudi po pouku.

V maju in juniju vsak dan ob 11.00 odhajam na podružnico Podbrezje zaradi vnosa gradiva v Cobiss, zato je knjižnica na centralni šoli zaprta.

 

Urnik izposoje v šolskem letu 2021/22 (od maja dalje):

 

 

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

predura

vsi razredi

vsi razredi

vsi razredi

vsi razredi

vsi razredi

1.

 

 

 

 

 

2.

3. a

 

 

 

 

3.

3. b

2. b

2. a

 

1. a, 1. b

glavni odmor

4. a

5. a

4. b

5. b

 

4.

/

vsi razredi

/

vsi razredi

/

5.

/

vsi razredi

/

vsi razredi

/

6.

/

vsi razredi

/

vsi razredi

/

 

Za vsa vprašanja in pomoč sem vam na voljo v knjižnici, na tadeja.cesen@os-naklo.si ali po telefonu.

URNIK IZPOSOJE – PŠ Duplje

 1. razred – petek, 12.10 – 12.30
 2. razred – petek, 7.50 – 8.10
 3. razred – ponedeljek, 13.00 – 13.20
 4. razred – sreda, 7.50 – 8.10
 5. razred – sreda, 13.00 – 13.20

URNIK IZPOSOJE – PŠ Podbrezje

 • za 1. razred ob petkih 12.05–12.30
 • za 2. razred ob petkih 12.05–12.30
 • za 3. razred ob četrtkih 12.55–13.20
 • za 4. razred ob petkih 12.55–13.15
 • za 5. razred ob ponedeljkih 12.55–13.15

UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad omogoča brezplačno izposojo učbenikov vsem učencem OŠ Naklo. Izbor učbenikov za naslednje šolsko leto v mesecu aprilu pripravijo strokovni aktivi učiteljev. Veljaven seznam izbranih učbenikov, delovnih zvezkov ter šolskih potrebščin šola objavi v začetku junija na spletni strani in tako obvesti starše in učence ter tudi knjigarne v Kranju in okolici.

Učenci se na brezplačno izposojo učbenikov prijavijo tako, da izpolnijo soglasje za izposojo, ki velja za vsa leta šolanja oz. do preklica. Učbenike prejmejo v začetku novega šolskega leta. Ob koncu pouka morajo učbenike vrniti. Učenci, ki si ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, izpolnijo preklic soglasja o izposoji. Obe soglasji sta objavljeni na spletni strani šole. Ob koncu šolskega leta je vsak učenec, ki vrne poškodovan ali uničen učbenik oz. ga ne vrne, dolžan po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov poravnati odškodnino. Odškodnina se zaračuna na položnici za mesec junij.

Starši učencev prvega triletja kupijo le šolske potrebščine, saj delovne zvezke zanje kupi šola (nakup financira MIZŠ). Starši učencev od 4. do 9. razreda pa delovne zvezke kupijo sami.

Upravljavka učbeniškega sklada je knjižničarka Tadeja Česen Šink.

 

MLADINSKI TISK

Šola omogoča učencem, da se naročijo na mladinski tisk. Poverjenica za mladinski tisk na matični šoli je knjižničarka Tadeja Česen Šink, na podružnični šoli Duplje je poverjenica učiteljica Mihela Križaj Trebušak, na podružnični šoli Podbrezje pa učiteljica Staša Sivec.

KNJIŽNIČNI RED

Naloži KNJIŽNIČNI RED knjižnice Osnovne šole Naklo

Dostopnost