Šolski sklad

Šolski sklad je sklad, namenjen financiranju dejavnosti, ki niso sestavina dela vzgojno-izobraževalnega zavoda (VIZ) in se ne financirajo iz javnih sredstevNjegovo poslanstvo je, da našim otrokom v skrbi za njihov uspešni razvoj omogoča boljše pogoje za izvajanje dejavnosti v vrtcu in šoli.

V 135. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju ZOFVI, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) je določeno, da šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Šolski sklad Osnovne šole Naklo je na svoji seji dne 22. 5. 2008 ustanovil Svet Osnovne šole Naklo,, prva redna seja pa je bila v začetku oktobra 2008. Šolski sklad deluje v skladu s Pravilnikom o delovanju in organizaciji šolskega sklada Osnovne šole Naklo, ki si ga lahko ogledate na naši spletni strani.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole (predvidoma ravnatelj, računovodja in mentor šolske skupnosti). Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. Mandat članov je dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.

Finančna sredstva šolski sklad pridobiva iz prispevkov staršev in drugih občanov, donacij, zapuščin ter drugih virov, kot so dobrodelne prireditve. Vsak mesec mnogi starši vrtčevskih in osnovnošolskih otrok prispevajo »evro za  otroka« v sklad. S tem se kažeta solidarnost in volja staršev, da privoščijo otrokom še nekaj več. Priporočamo se našim zvestim in novim donatorjem. Vsi, ki bi želeli podpreti projekte šolskega sklada z donacijo, lahko prostovoljni prispevek nakažete na poseben namenski račun šolskega sklada – IBAN: SI56 0110 0600 8339 210, sklic: 00-2990001. Sredstva sklada so se in se bodo uporabljala izključno za projekte, namenjene našim otrokom. Šolski sklad o svojem poslovanju obvešča svet staršev in svet zavoda.

Upravni odbor je sklenil nadaljevati prakso, da finančna sredstva sklada porabi za projekte, ki so v dobro ne samo otrokom, ki so sedaj v naših vrtcih in šolah, temveč tudi tistim, ki prihajajo za njimi. Tovrstna poraba sredstev je tudi najbolj transparentna.

V zadnji mandatih so bila iz sredstev šolskega sklada v celoti ali deloma financirane naslednje investicije:
– igrala za igrišče pri PŠ Podbrezje,
– jadra pri OŠ Naklo in Vrtcu Mlinček,
– vozički za 6 otrok v Vrtcu Jelka in Vrtcu Mlinček,
– blazine za gimnastiko,
– semena, sadika in orodje za šolski vrt,
– predelava koša z regulacijo v telovadnici OŠ Naklo,
– skirojnice pri matični šoli in obeh podružnicah,
– ureditev učilnic na prostem,
– tobogan na igrišču OŠ Naklo,
-8 vreč za sedenje (naklo, Duplje),
-interaktivni zaslon (za delo z učenci s posebnimi potrebami),
-Piklerjev trikotnik (Jelka),
-igrače in športni rekviziti (Jelka),
-Orffova glasbila (Jelka),
-igralni kamni za vse prvošolce v šolskem letu 23 /24

Vabimo vas k ogledu vseh pridobitev v fotogaleriji.

Anja Mihelič, predsednica UO Šolskega sklada OŠ Naklo
Naklo, oktober 2023

Dostopnost