Dokumenti

Pravilniki in drugi dokumenti zavoda
Poslovnik o delu sveta staršev javnega zavoda OŠ Naklo
Letni delovni načrt OŠ Naklo 2021/22
Pravila o šolski prehrani
Poslovnik o delu sveta staršev javnega zavoda OŠ Naklo
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o oddajanju prostorov v zavodu
Pravilnik o obliki, vsebini, uporabi in hrambi pečatov
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Naklo, organizacijski enoti vrtec
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Naklo
Pravilnik o delovanju in organizaciji šolskega sklada Osnovne šole Naklo
SMERNICE IVZ glede vključitve otroka v vrtec/šolo po preboleli bolezni
Šola
Navodila za organizacijo pouka na daljavo
Organizacija obveznega in razširjenega programa v Osnovni šoli Naklo, izvajanje modela B
Pravila ravnanja v OŠ Naklo v času razmer, povezanih s COVID-19
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti športnika oz. umetnika na OŠ Naklo
Vzgojni načrt OŠ Naklo (september 2018)
Pravilnik o kriterijih in postopku za subvencioniranje oblik razširjenega programa
Pravila šolskega reda
Hišni red v Osnovni šoli Naklo
Koncept opravljanja domačih nalog
Vrtec
Čakalni seznam za 1. starostno obdobje 2021/2022
Pravila ravnanja v vrtcu v času izvajanja odrejenih ukrepov zaradi epidemije COVID-19
Čakalni seznam za 1. starostno obdobje 2020/21
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami
Hišni red vrtca
Pravilnik o varnosti otrok v OE vrtec
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec s spremembami

Do dokumentov trenutno lahko dostopate tudi na: https://arhiv.os-naklo.si/vrtec.php?f=dokumenti

Dostopnost